Poppydog paddling in the ford

Poppydog paddling in the ford